2019Z-AISDI - laboratoria

Algorytmy i struktury danych - zajęcia laboratoryjne

Prowadzone grupy

  • grupa 108, piątki parzyste, 8:15-10:00

  • grupa 106, piątki parzyste, 10:15-12:00

Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.

Lp.

Tematyka zajęć

Ocenianie

1

zajęcia wstępne, zapoznanie ze środowiskiem

-

2

sortowanie

6 pkt.

3

drzewa

6 pkt.

4

kopce

6 pkt.

5

wyszukiwanie wzorca w tekście

6 pkt.

6

grafy

6 pkt.

7

termin rezerwowy (oddawanie zaległych zadań)

-

Kryteria oceniania

Punktacja

Wymagania względem rozwiązania

6 pkt.

poprawne i kompletne rozwiązanie zadania

5 pkt.

rozwiązanie kompletne z niewielkimi uchybieniami (wydajność, przypadki skrajne)

4 pkt.

nieliczne błędy implementacyjne o większym znaczeniu, schemat rozwiązania poprawny i kompletny, rozwiązanie wykazuje zrozumienie materiału

3 pkt.

realizacja części zadania, liczne błędy w implementacji

2 pkt.

realizacja małej części zadania, liczne błędy w implementacji

1 pkt

realizacja minimalnego zakresu funkcjonalności, bardzo liczne błędy w implementacji

0 pkt.

brak zgłoszonego rozwiązania

Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: akceptowalny (0), niewystarczający (-1).

Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.

Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.

Zasady zgłaszania rozwiązań do oceny

  • Rozwiązania zadań laboratoryjnych muszą zostać zaprezentowane na konsultacjach prowadzącemu, do którego są Państwo przypisani w systemie USOS. Grupy mieszane mogą wybrać prowadzącego. Drugim prowadzącym laboratoria jest Waldemar Grabski.

  • Przy prezentacji zadania powinien być obecny cały zespół.

  • Na konsultacje należy zapisać się w kalendarzu (terminy udostępniane są na najbliższe dwa tygodnie).

  • Przy zapisywaniu się należy podać link do repozytorium na wydziałowym GitLabie ze zgłoszonym merge request sporządzonym według instrukcji o tytule AISDI-LAB X: Nazwisko1-Nazwisko2.

  • Zadania można zdawać do ostatnich zajęć laboratoryjnych. Proszę jednak uwzględnić mniejszą dostępność terminów pod koniec semestru.

Na pojedynczych konsultacjach możliwe jest ocenienie więcej niż jednego zadania, z tym że będzie to zależało od ilości uwag i dostępnego czasu. Zwłaszcza w takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt - część uwag postaram się przekazać na zasadzie code review przez GitLab.