Karol J. Piczak
Search
K
Comment on page

2019Z-AISDI - laboratoria

Algorytmy i struktury danych - zajęcia laboratoryjne

Prowadzone grupy

  • grupa 108, piątki parzyste, 8:15-10:00
  • grupa 106, piątki parzyste, 10:15-12:00

Organizacja zajęć

Laboratoria polegają na rozwiązywaniu przedstawionych zadań w zespołach dwuosobowych. Łącznie za laboratoria do zdobycia jest 30 punktów, po 6 punktów za zadania realizowane na zajęciach 2-6. Do implementacji wykorzystywany jest język C++.
Lp.
Tematyka zajęć
Ocenianie
1
zajęcia wstępne, zapoznanie ze środowiskiem
-
2
sortowanie
6 pkt.
3
drzewa
6 pkt.
4
kopce
6 pkt.
5
wyszukiwanie wzorca w tekście
6 pkt.
6
grafy
6 pkt.
7
termin rezerwowy (oddawanie zaległych zadań)
-

Kryteria oceniania

Punktacja
Wymagania względem rozwiązania
6 pkt.
poprawne i kompletne rozwiązanie zadania
5 pkt.
rozwiązanie kompletne z niewielkimi uchybieniami (wydajność, przypadki skrajne)
4 pkt.
nieliczne błędy implementacyjne o większym znaczeniu, schemat rozwiązania poprawny i kompletny, rozwiązanie wykazuje zrozumienie materiału
3 pkt.
realizacja części zadania, liczne błędy w implementacji
2 pkt.
realizacja małej części zadania, liczne błędy w implementacji
1 pkt
realizacja minimalnego zakresu funkcjonalności, bardzo liczne błędy w implementacji
0 pkt.
brak zgłoszonego rozwiązania
Styl kodu oceniany jest w sposób binarny: akceptowalny (0), niewystarczający (-1).
Poprawki wprowadzone do rozwiązania po zajęciach mogą podnieść punktację co najwyżej o 2 punkty.
Błędy dostępu do pamięci (odwoływanie się do nieważnego wskaźnika) traktowane są zawsze jako błędy o większym znaczeniu.

Zasady zgłaszania rozwiązań do oceny

  • Rozwiązania zadań laboratoryjnych muszą zostać zaprezentowane na konsultacjach prowadzącemu, do którego są Państwo przypisani w systemie USOS. Grupy mieszane mogą wybrać prowadzącego. Drugim prowadzącym laboratoria jest Waldemar Grabski.
  • Przy prezentacji zadania powinien być obecny cały zespół.
  • Na konsultacje należy zapisać się w kalendarzu (terminy udostępniane są na najbliższe dwa tygodnie).
  • Przy zapisywaniu się należy podać link do repozytorium na wydziałowym GitLabie ze zgłoszonym merge request sporządzonym według instrukcji o tytule AISDI-LAB X: Nazwisko1-Nazwisko2.
  • Zadania można zdawać do ostatnich zajęć laboratoryjnych. Proszę jednak uwzględnić mniejszą dostępność terminów pod koniec semestru.
Na pojedynczych konsultacjach możliwe jest ocenienie więcej niż jednego zadania, z tym że będzie to zależało od ilości uwag i dostępnego czasu. Zwłaszcza w takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt - część uwag postaram się przekazać na zasadzie code review przez GitLab.
Last modified 4yr ago