Zadanie domowe #3

Do oceny można zgłosić maksymalnie trzy wybrane zadania domowe.

Materiały pomocnicze do zadania znajdują się w repozytorium na GitHub.

Nazwa repozytorium z rozwiązaniem: AISDI-HW 3: Nazwisko

Treść zadania

Rozpatrujemy standardowe binarne drzewo poszukiwań, drzewo typu splay i drzewo AVL. Proszę naszkicować kolejne stany poszczególnych drzew po każdej z wykonywanych operacji:

 • wstaw kolejno wartości 51, 22, 43, 84, 35, 86, 57, 98,

 • następnie znajdź wartość 57,

 • następnie usuń kolejno wartości 57, 51.

Schemat wywołania tych operacji wyglądałby następująco:

trees.cpp
#include <vector>


template<typename Key>
struct Node {
  Key key;
  // ...
};


template<typename Key>
class Tree {
  public:
    // ...
    virtual void erase(const Key& key) { /* ... */ }
    virtual Node<Key>* insert(const Key& key) { /* ... */ }
    virtual Node<Key>* find(const Key& key) const { /* ... */ }
};


template<typename Key>
class BinarySearchTree : public Tree<Key> {
  // ...
};


template<typename Key>
class SplayTree : public Tree<Key> {    
  // ...
};


template<typename Key>
class AVLTree : public Tree<Key> {    
  // ...
};


// ...
  auto bst = BinarySearchTree<int>();
  auto splay = SplayTree<int>();
  auto avl = AVLTree<int>();

  std::vector<Tree<int>*> trees{};
  trees.push_back(&bst);
  trees.push_back(&splay);
  trees.push_back(&avl);

  // Operacje wykonujemy dla każdego typu drzewa
  for (const auto& tree : trees) {
    tree->insert(51); // ...-00.pdf
    tree->insert(22); // ...-01.pdf
    tree->insert(43); // ...-02.pdf
    tree->insert(84); // ...-03.pdf
    tree->insert(35); // ...-04.pdf
    tree->insert(86); // ...-05.pdf
    tree->insert(57); // ...-06.pdf
    tree->insert(98); // ...-07.pdf
    
    tree->find(57);  // ...-08.pdf
    
    tree->erase(57); // ...-09.pdf
    tree->erase(51); // ...-10.pdf
  }
// ...

Do realizacji szkiców można wykorzystać na przykład pakiet Graphviz lub LaTeX.

W ramach niniejszego zadania domowego nie jest wymagana implementacja poszczególnych drzew. Operacje można "policzyć" na kartce i na tej podstawie bezpośrednio przygotować szkice.

Przykład zapisu drzewa w języku DOT (Graphviz)

# Basic tree in DOT format
# 
# Generate PNG file with:
# > dot -Tpng -o tree_basic.png tree_basic.dot

strict digraph dot {

	40 -> 20
	40 -> 60

	20 -> 10
	20 -> 30

	60 -> 50
	60 -> 70

}

Przykład generowania szkicu drzewa za pomocą TikZ/LaTeX

\documentclass[crop,tikz,10pt]{standalone}

\usepackage{xcolor}

\definecolor{background}{HTML}{F0F4F5}
\definecolor{border}{HTML}{D3E0E3}

\definecolor{blue}{HTML}{1395ba}
\definecolor{dark_blue}{HTML}{0e708c}

\definecolor{pink}{HTML}{f8216e}
\definecolor{dark_pink}{HTML}{b3174e}

\definecolor{yellow}{HTML}{f8ca00}
\definecolor{orange}{HTML}{ff8a39}

\definecolor{green}{HTML}{4fa400}
\definecolor{dark_green}{HTML}{306400}


\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{
  arrows,
  backgrounds,
  positioning,
}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}[%
  scale=1.0,
  node distance=0.5cm,
  every node/.style={minimum size=0, inner sep=0},
  on grid,
  background rectangle/.style={draw=border!80!black,fill=background},
  show background rectangle,
  inner frame sep=0.5cm,
  level/.style={
    sibling distance = 5cm/#1,
    level distance = 1.5cm
  },
  every node/.style={
    font=\sffamily\footnotesize,
    circle,
    minimum size=0.6cm,
    line width=0.025cm,
    draw=blue!50,
    top color=blue!20,
    bottom color=blue!30,
  },
  root/.style={
    draw=yellow!50,
    top color=yellow!20,
    bottom color=yellow!30,
  },
  null/.style={
    minimum size=0.2cm,
    inner sep=0,
    draw=black!30,
    top color=black!10,
    bottom color=black!20,
  },
  edge from parent/.style={
    draw,
    pink,
    thick
  }
]

\clip (0, 0) rectangle (10.0, 7.0);

\node [root] at (5, 6) {40}
  child { 
    node {20}
    child {
      node {10}
      child { node [null] {} }
      child { node {15} }
    }
    child {
      node {30}
      child { node {25} }
      child { node {35} }
    }
  }
  child {
    node {60}
    child {
      node {50}
      child { node [null] {} }
      child { node {55} }
    }
    child {
      node {70}
      child { node {65} }
      child { node {75} }
    }
  }
;
 
\end{tikzpicture}
\end{document}

Pomocne narzędzia

 • Na stronie viz-js.com można poeksperymentować z zapisem w języku DOT bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności instalacji pakietu Graphviz.

 • VisuAlgo zawiera interaktywne wizualizacje drzewa BST, AVL i wielu innych struktur danych i algorytmów.

 • W repozytorium przygotowałem skrypt w Pythonie, który pozwala przyspieszyć generowanie wykresów za pomocą XeLaTeX-u.

Forma dostarczenia wyników

Proszę wgrać wynikowe pliki do repozytorium oznaczając je jednoznacznie co do kolejności (np. bst-00.png, ..., bst-10.png) lub scalając w jeden obraz/PDF. Nie jest konieczne załączanie plików pomocniczych czy implementacji drzew. Do wizualizacji można wykorzystać również inne dowolne narzędzia. W ostateczności może nimi być kartka i ołówek, ale preferowane są wersje elektroniczne.

Last updated